Personuppgiftspolicy

 • Home
 • Personuppgiftspolicy

CIP Global Executive Search AB’s policy för personuppgiftsbehandling

Denna policy har upprättats av CIP global executive search AB. Informationen riktar sig till de individer med vilka vi är en långsiktig karriärspartner, hädanefter kallade ”kandidat” eller ”du”.

Inhämtning av personuppgifter

Uppgifter vi behandlar om dig är exempelvis ditt namn och e-postadresser eller telefonnummer, CV och andra arbetsrelaterade uppgifter, foton eller IP-adresser.

Insamling av personuppgifter sker på olika sätt. Du kan exempelvis dela dina uppgifter direkt till oss via mejl eller manuell uppladdning genom cip-search.se. Vanligt förekommande är också att vi samlar in personuppgifter genom externa nätverk såsom LinkedIn eller annan plattform med rekrytering och karriärsskifte som ändamål. Nedan följer exempel på källor där vi kan inhämta personuppgifter om dig:

 • Uppgifter som du lämnar. Uppgifter som du lämnar till oss via e-post, via telefon/muntligt, en fysisk kopia av CV eller visitkort.
 • Uppgifter som du offentliggjort. Personuppgifter som du valt att dela offentligt tex via sociala medier
 • Uppgifter från tredje part. Uppgifter lämnade till oss från tredje part såsom kreditupplysningsfirmor, polismyndigheter eller andra.

Skapa personuppgifter

CIP global executive search kan även skapa personuppgifter om dig, tex noteringar om dina interaktioner med oss och eventuella interaktioner vi har med klienter för din räkning.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Ändamålet med behandling av personuppgifter för kandidater som samtyckt till att finnas med i vårt nätverk är att kunna upprätthålla en långsiktig relation och för oss att vara kandidatens långsiktiga karriärpartner. CIP global executive search AB kommer inte aktivt att samla in eller behandla känsliga personuppgifter (såsom uppgifter om medlemskap i fackförening, politiska åsikter, sexuell läggning eller religiös uppfattning) eller uppgifter som saknar relevans för rekrytering och/eller konsultuthyrning. Det är därför viktigt att du som kandidat inte lämnar sådana känsliga personuppgifter eller uppgifter som saknar relevans för de tjänster som du söker. Med anledning av att vi och våra kunder ställer höga krav på individer kan vi i vissa fall behöva utföra personlighets- och/eller kompetenstester, bakgrundskontroll och kreditkontroll som tillhandahålls av en extern leverantör (s.k. tredje part). Dina personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas av tredje part för genomförande av sådana tester. Vid behandling av dina personuppgifter i samband med de syften som anges i denna policy kan vi hänvisa till en eller flera av följande juridiska grunder, beroende på omständigheterna:

 • Samtycke. Vi kan behandla dina personuppgifter om vi har fått uttryckligt föregåendesamtycke till detta från dig. Denna juridiska grund tillämpas bara för behandling som är helt frivillig, inte för behandling som på något sätt är nödvändig eller obligatorisk.
 • Legitima intressen. Vi får behandla dina personuppgifter om vi har ett legitimt intresse av att göra det i syfte att administrera, driva eller marknadsföra vår verksamhet, och underförutsättning att detta legitima intresse inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande fri-och rättigheter.
 • Avtalsrelaterad nödvändighet: Vi får behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt i samband med något avtal du ingår med oss.
 • Efterlevnad av tillämplig lag: Vi får behandla dina personuppgifter om tillämplig lag kräver det.
 • Vitala intressen: Vi får behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att skydda någon individs vitala intressen.

Möjliga ändamål med vår behandling av dina personuppgifter

Ändamålet med behandling av personuppgifter för potentiella kandidater är att en stor del av CIP global executive search AB’s kärnverksamhet utgörs av att hitta kandidater för rekrytering och/eller konsultuthyrningsprocesser samt att kunna kontakta eller förmedla jobberbjudanden till dem.Vi kan behandla dina personuppgifter i följande syften, i enlighet med tillämplig lag:

 • Tillhandahålla tjänster till dig. Tillhandahålla våra webbplatser eller tjänster till dig, tillhandahålla tjänster som du har efterfrågat, förse dig med kampanjmaterial på din förfrågan eller kommunicera med dig i samband med något av detta.
 • Våra webbplatser. Driva och administrera våra webbplatser, visa annonser och annan information för dig, kommunicera och interagera med dig via våra webbplatser, samt meddela dig om eventuella ändringar av våra webbplatser eller tjänster.
 • Kommunikation. Förmedla nyheter och annan information du kan vara intresserad av via olika kommunikationskanaler, t.ex. e-post, telefon, sms, sociala medier, brev eller personligt möte, under förutsättning att vi ser till att denna kommunikation lämnas till dig i enlighet med tillämplig lag, upprätthålla och uppdatera dina kontaktuppgifter där det är lämpligt, samt inhämta föregående aktivt samtycke (opt-in) från dig när så krävs.
 • Kommunikations-och IT-system. Drift av våra kommunikationssystem, drift av IT-säkerhetssystem och revisioner av IT-säkerhet.
 • Finansiellt. Försäljning, ekonomi, företagsrevisioner och administration av leverantörer.
 • Enkäter. När vi kontaktar dig för att be om dina synpunkter på våra tjänster.
 • Säkerhet. Fysisk säkerhet i våra lokaler (inklusive register över besökare i lokalerna) och elektronisk säkerhet (inklusive inloggningsregister och åtkomstinformation).
 • Rättsliga åtgärder. Etablera, utöva och försvara juridiska rättigheter.
 • Efterlevnad av lagar. Efterlevnad av lag- och regelkrav enligt tillämplig lag.
 • Förbättra våra webbplatser och tjänster. Identifiera problem med våra webbplatser eller tjänster, planera förbättringar av våra webbplatser och tjänster samt bygga upp nya webbplatser eller tjänster.

Internationell överföring av Personuppgifter

Eftersom vår verksamhet är internationell kan vi komma att överföra dina personuppgifter inom CIP global executive search AB:s internationella nätverk i samband med internationella sökuppdrag och till tredje part i samband med de syften som beskrivs i denna policy. Därför kan dina personuppgifter komma att överföras till länder som har andra lagar och dataskyddskrav än vad som gäller i Sverige

Arkivering av data

De personuppgifter som vi behandlar sparas till dess att du avslår vårt erbjudande om att bli din karriärpartner, eller till då vi inte längre är din karriärspartner. Vi anses inte vara din karriärspartner först när du eller vi gör ett aktivt val att vi så inte längre ska vara. Vi kan exempelvis bedöma att radera dina personuppgifter om du inte varit i kontakt med oss under en period om 24 månader, eller om din profil inte längre lämpar sig för vårt uppdrag. Vi kommer att meddela dig innan en sådan radering blir aktuell, i syfte att låta dig inkomma med skäl för att inte radera.

Dina rättigheter enligt lag

Du har rätt att få bekräftat vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas), begränsning (att vi i någon del upphör med behandling av dina personuppgifter) samt rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig överflyttade i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format om du vill överföra dessa till annan aktör. I de fall CIP global executive search AB’s behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta återkallades. Om du återkallar ditt samtycke kommer CIP global executive search AB inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på ditt samtycke, såvida CIP global executive search AB inte av rättsliga skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det vara så att våralegala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi istället markera dem så att de inte längreaktivt används i vårt system.

Automatiserat beslutsfattande

Det sker inget automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

Direktmarknadsföring

CIP global executive search AB kan behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig via e-post, telefon, brev eller andra kommunikationssätt i syfte att informera om tjänster som kan vara av intresse för dig. Om vi tillhandahåller tjänster till dig kan vi skicka dig information om våra tjänster och annat som kan vara av intresse för dig, genom användning av de kontaktuppgifter du har uppgett för oss och alltid i enlighet med gällande lag. Du kan när som helst tacka nej till att få fler meddelanden via e-post genom att klicka på länken för detta som finns i varje sådant e-postmeddelande. Om du tackar nej skickar vi inte några fler meddelanden via e-post, men vi kan fortsätta kontakta dig i den utsträckning som krävs för eventuella tjänster du har efterfrågat.

Frågor eller synpunkter

Om du har kommentarer, frågor eller invändningar gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@cip-search.se eller genom att ringa 08-7683731, så hjälper vi dig efter bästa förmåga.

CIP Global Executive Search AB
Nybrogatan 6
114 39 Stockholm